متن نامه سرگشاده دبیرکل خانه پرستاربه رئیس محترم جمهور

 

سایت خانه پرستار

لطفا این نامه را بخوانید و امضا نمایید.