با سلام

دانشجویانی (شهید صدوقی یزد و علوم پزشکی اصفهان) که در طرح تور بعد از ماه رمضان شرکت کردند، با نماینده آن ها هماهنگی نمایند.