سایت علمی دانشجویان پرستاری شهرکرد در نظر دارد مطالب علمی مورد نیاز را تا حدی بر روی سایت قرار دهد، از دانشجویانی که مایلند مطالب با نام خودشان در سایت درج شود خواسته میشود که از طریق فرم تماس وب سایت اقدام به هماهنگی کنند.